OUR SERVICE

บริการของเรา

OUR SERVICE

Anti-Aging Lab

เน้นการรักษาที่ต้นตอต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ใน ร่างกายโดยดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายถูกฟื้นฟูซ่อมแซมอย่าง ตรงจุดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะสำคัญ

Bio Cell Scan

เน้นการรักษาที่ต้นตอต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ใน ร่างกายโดยดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายถูกฟื้นฟูซ่อมแซมอย่าง ตรงจุดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะสำคัญ

Toxic Food Test

เน้นการรักษาที่ต้นตอต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ใน ร่างกายโดยดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายถูกฟื้นฟูซ่อมแซมอย่าง ตรงจุดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะสำคัญ

IV Vitamin (Personalized Vitamin)

เน้นการรักษาที่ต้นตอต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ใน ร่างกายโดยดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายถูกฟื้นฟูซ่อมแซมอย่าง ตรงจุดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะสำคัญ

IV Detox (Toxic Clear)

เน้นการรักษาที่ต้นตอต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ใน ร่างกายโดยดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายถูกฟื้นฟูซ่อมแซมอย่าง ตรงจุดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะสำคัญ

Anti-aging Supplement

เน้นการรักษาที่ต้นตอต้นเหตุของการเกิดความเสื่อมของเซลล์ใน ร่างกายโดยดูแลเพื่อให้สุขภาพร่างกายถูกฟื้นฟูซ่อมแซมอย่าง ตรงจุดและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทุกๆอวัยวะสำคัญ

All rights Reserved © Vitalia Wellness Clinic, 2023Privacy Policy